Doelstellingen

Doelstellingen en belangrijkste activiteiten 2019

Missie & Visie

 • Starten met de heroriëntatie op ’bouwen aan de toekomst van gezondheid’ 

 

Patiëntenzorg

 • Coördineren en afstemmen met ketenpartners in de regio over borging complexe zorg in Noord-Nederland.
 • Regie voeren op het vraagstuk herverdeling schaarse capaciteit  met 2e en 3e lijns  partners in de regio.
 • Het UMCG Centrum Acute Zorg op- en inrichten.  
 • Het programma Waarde Gedreven Zorg voortzetten (oncologische zorg en hartzorg).
 • Concrete stappen zetten in adequate patiëntencommunicatie en –participatie. 

 

Onderzoek

 • Verdere uitvoering geven aan de vastgestelde onderzoeksstrategie.
 • Blauwdruk maken voor de onderzoeksinfrastructuur, waaronder ook versterking in de research IT en onderhoud van cohorten.
 • Op basis het advies van de gezondheidsraad ‘Onderzoek waar je beter van wordt’, verdere samenwerking met de regiopartners uitbouwen.
 • Verder vormgeven Aletta Jacobs School of Public Health.
 • Implementeren van onderzoeksresultaten in de (klinische) praktijk.

 

Onderwijs en opleiden

 • Herziening Bachelor Geneeskunde 2020.
 • Ontwikkeling minor in het kader van Healthy Ageing.
 • Realisatie e-learning omgeving voor studenten en medewerkers.
 • Passend aantal opleidingsplekken voor AIOS in Noord-Nederland.
 • Voorbereiding op de instellingsvisitatie.

 

Kwaliteit & Veiligheid

 • Vervolg geven aan het realiseren van de doelstellingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in het UMCG waaronder het verhogen van de handhygiëne, het terugbrengen van percentage patiënten met decubitus.
 • Verder invoeren duaal management (medisch en verpleegkundig) op alle verpleegafdelingen en poliklinieken.
 • Dataregistratie op orde brengen in de UMCG-bronsystemen.

 

Leiderschap en Personeel

 • Heroriëntatie van de positie en het belang van de verpleegkundige functie in het UMCG.
 • Blijven inspelen op schaarste in capaciteit door onder andere een strategische personeelsplanning en samen opleiden met de regio.
 • Voortzetten cultuur- en leiderschapsprogramma top 70 en top 140 uitvoeren, inclusief thema ‘zie de mens’.
 • Invullen plan werkdruk en seniorenbeleid.

 

Bedrijfsvoering

 • Adequate beheersing strategische externe risico’s.
 • Uitvoering geven aan het programma Ruimte voor Groei & Innovatie.
 • Vervolmaken van de PDCA in alle beleidsvoornemens, grote projecten en leidende coalities.
 • Bij onze activiteiten houden we rekening met duurzaamheid.

 

IT

 • Optimaliseren van het gebruik en de mogelijkheden van het EPD in het UMCG.
 • Up-to-date maken van de digitaliseringsagenda.
 • Het verder voorbereiden op de komst van de Persoonlijk GezondheidsOmgeving (PGO).

 

Bouw

 • Zorgdragen dat de geprioriteerde bouwprogramma’s volgens planning verlopen. Dit zijn in 2019: (de voorbereiding op) de nieuwbouw UCP, renovatie verpleegafdelingen, de laboratoria, de Apotheek en de Hotfloor (OK, IC, CSO, AOA en Radiologie).