Bijlagen

Nevenfuncties

Nevenfuncties leden Raad van Bestuur per 31 december 2018

Jos Aartsen (voorzitter)

Organisaties (onderdeel van de UMCG groep)

 • Voorzitter Kunstgenootschap UMCG
 • Lid Raad van Commissarissen Lifelines Databeheer B.V.

 Organisaties (geen onderdeel van de UMCG groep)

 • Lid bestuur Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU)
 • Lid Stuurgroep Akkoord van Groningen
 • Lid LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Vektis (Zeist)
 • Voorzitter Raad van de Toezicht Koninklijke Kentalis

 

Ate van der Zee (vicevoorzitter) 

Organisaties (geen onderdeel van de UMCG groep)

 • Voorzitter Bestuur Onderwijs- en Opleidingsregio Noord-Oost-Nederland (OOR-NO)
 • Member Scientific Advisory Board Centre for Cancer Biomarkers, Bergen, Noorwegen
 • Lid bestuur NASKHO (Nederlands-Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs)
 • Vicevoorzitter Bestuurscommissie Opleiding en Patiëntenzorg (NFU)
 • Voorzitter bestuur Stichting Opleiding Ziekenhuisgeneeskunde (SOZG)
 • Lid stuurgroep Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Ingesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag
 • Voorzitter stuurgroep Citrien Project – Regionale oncologienetwerken (NFU)
 • Lid Raad van Toezicht Health Hub Roden
 • Voorzitter Consortium Kwaliteit van Zorg (NFU)
 • Lid Bestuur Dutch Hospital Data namens de NFU
 • Ambassadeur Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)
 • Lid klankbordgroep programma Uitkomstgerichte zorg (Zorginstituut Nederland)
 • Lid van de kwartiermakers programma Zorgevaluatie en gepast gebruik namens de NFU (geïnitieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ondersteund door het Zorginstituut Nederland)

 

Marian Joëls

Organisaties (onderdeel van de UMCG groep)

 • Lid Bestuur Stichting Triade
 • Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad Lifelines 

Organisaties (geen onderdeel van de UMCG groep)

 • Voorzitter Bestuurscommissie Onderwijs en Onderzoek (NFU)
 • Lid NFU Programmacommissie Grootschalige Infrastructuur
 • Lid Advisory Board Health RI
 • Lid board of directors Lygature
 • Lid stuurgroep NIDI
 • Lid Executive Board European Medical School Oldenburg/Groningen (EMS)
 • Lid Stuurgroep East-West Alliance
 • Lid Scientific Advisory Board Max Planck Institute for Psychiatry, München
 • Groepsleider Translationeel Stress Onderzoek UMC Utrecht
 • Lid Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen
 • Lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Lid bestuur EIT Health BeNe

 

Henk Snapper

Organisaties (onderdeel van de UMCG groep)

 • Voorzitter Bestuur Stichting Triade
 • Lid Raad van Commissarissen Apotheek A15 Holding B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen UCEC B.V.

 Organisaties (geen onderdeel van de UMCG groep)

 • Voorzitter Bestuur Stichting Business Generator Groningen (SBGG)
 • Lid Bestuur Northern Knowledge
 • Lid stuurgroep Campus Groningen
 • Lid Bestuurscommissie Sturing en Financiering (NFU)
 • Lid Raad van Commissarissen, voorzitter Audit Committee, Waterbedrijf Groningen BV
 • Voorzitter van Curatorium EMFC, Rijksuniversiteit Groningen
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Groninger Forum

 

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht per 31 december 2018

Andrée van Es (voorzitter)

 • Voorzitter raad van toezicht De Forensische Zorgspecialisten Utrecht
 • Voorzitter raad van toezicht Rutgers
 • Voorzitter nationale UNESCO commissie
 • Co-decaan Nederlandse School Openbaar Bestuur
 • Lid bestuur Clingendael
 • Lid raad van advies herdenking 15 augustus 1945 
 • Lid Amsterdams 4/5 mei comité
 • Lid van het College van Toezicht van de Orde van Advocaten

 

Jan Bos (vicevoorzitter)

 • CFO PostNL (tot 1 juni 2018)

 

Margrethe Jonkman

 • Corporate Director Research & Development FrieslandCampina
 • Bestuurslid en vicevoorzitter domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • Vicevoorzitter Global Dairy Platform
 • Lid Raad van Commissarissen KWR
 • Bestuurslid TKI Topsector Agri & Food
 • Bestuursvoorzitter TIFN (research in food and nutrition)


Bob Löwenberg

 • Hoogleraar hematologie Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
 • Raad van Toezicht Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL), Utrecht
 • Vice-Chair Executive Board, European School of Hematology, Parijs
 • Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
 • Editor-in-Chief Blood, Journal of the American Society of Hematology, Washington DC


Bart Voet

 • Vice President Manufacturing Shell Downstream Services International B.V.

Materialiteitenmatrix

Identificatie
Om de materiële thema’s meer aan te laten sluiten op de GRI-richtlijn, heeft voor 2017 een herziening plaatsgevonden. De materialiteitenanalyse van 2018 borduurt voort op de ingezette weg van 2017.

In 2017 is na het doornemen van notulen van interne en externe stakeholder, overleggen, en de missie en visie Bouwen aan de toekomst van gezondheid 2020 van het UMCG de belangrijkste materialiteiten bepaald. Voor 2018 is gekozen voor een nieuwe aanpak. Er is een materialiteitenonderzoek uitgevoerd onder interne en externe stakeholders (in totaal 166 respondenten). Op basis van de uitkomsten zijn de belangrijkste materialiteiten bepaald. 

Rapportage
Besloten is om in dit jaardocument te rapporteren over de 6 materialiteiten die zowel voor interne als externe stakeholders de hoogste score hebben. Dit zijn de onderwerpen in de rechterbovenhoek van de matrix, te weten:
•    Patiënttevredenheid
•    Artsen van morgen opleiden
•    Veilige en gezonde omgeving voor patiënten   
•    Samenwerking zorgverleners
•    Preventie en Healthy Ageing
•    Aantrekken en behouden medewerkers

Stakeholdersdialoog

Het UMCG kent veel belanghebbenden, zowel binnen als buiten de organisatie. Wij hechten veel belang aan goed contact met deze verschillende groepen, zodat we blijvend goede zorg, onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering kunnen leveren. 

Door de verschillende kerntaken van onze organisatie hebben we te maken met een diversiteit aan stakeholders. De ketens van de  kerntaken van het UMCG (patiëntenzorg, onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek) zijn bekeken om de belangrijkste stakeholders te bepalen.

Al deze stakeholdergroepen zijn van grote invloed op onze bedrijfsvoering en/of onze bedrijfsvoering op hen. Daarom voeren wij met hen op verschillende niveaus en in verschillende samenstellingen structurele dialogen. Daarnaast is altijd ruimte voor ad hoc overleg en afstemming met onze stakeholders.

Bijgaande tabel bevat een globaal overzicht van de verschillende stakeholders die vanuit onze organisatie zijn geïdentificeerd en de wijze waarop wij met deze groepen de dialoog onderhouden. Daarnaast gaan wij de dialoog aan met alle genoemde stakeholders tijdens de jaarlijks terugkerende MVO bijeenkomsten met interne, respectievelijk externe stakeholders. In deze bijeenkomsten wordt het MVO beleid van het UMCG getoetst op actualiteit en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. De interne stakeholderbijeenkomst is gericht op medewerkers van alle organisatieonderdelen. De bijeenkomst met externe stakeholders levert een diverse groep deelnemers op vanuit de verschillende stakeholdergroepen. Deze laatste bijeenkomst wordt voorgezeten door de opdrachtgever vanuit de Raad van Bestuur.

Belangrijkst thema’s die in 2018 besproken zijn, zijn terug te vinden in de paragrafen van de verschillende gremia.

Stakeholder Organisatievorm
Patiënten Spiegelbijeenkomsten waarin dialoog wordt gevoerd over zorgervaringen van patiënten Continue dialoog over diverse onderwerpen via onze klachtenregistratie, enquêtes, ontslaggesprekken, nabelrondes, social media, of via ‘vertel het ons’ op www.umcg.nl en www.kiesbeter.nl. De informatie wordt door afdelingen gebruikt om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn.
Structurele dialoog tussen RvB en Cliëntenraad
Dialoog met patiëntverenigingen
Jaarlijkse enquête over de kwaliteit van onze zorg via de CQ index
Verwijzers Nascholingen, compagnoncursussen
Omwonenden Overleg met omwonenden wanneer projecten impact op hen (kunnen) hebben
Medewerkers (potentiële medewerkers) Continue in- en externe communicatie via Polsslag, intranet en social media
Medewerker dialoog online
Regulier en ad hoc overleg van medezeggenschapsorgaan (OR en OC)
FNV
Studenten Structureel overleg onderzoek- en onderwijsraad (O&O-raad)
(regionale) Samenwerkingsverbanden (NFU, MVO Zorg) Dialoog over diverse onderwerpen binnen NFU, in diverse regionale en landelijke gremia.
Maatschappelijke en milieu organisaties Deelname aan bijeenkomsten en in diverse overlegvormen vanuit betrokken UMCG organisatieonderdelen
Overheid Dialoog vanuit verschillende UMCG organisatieonderdelen
Leveranciers Overleg en afstemming binnen Inkoop Platform Groningen (IPG), NFU-Bureau Procurement Board
Zorgverzekeraars 1x per jaar open huis, structurele overleggen vanuit betrokken UMCG organisatieonderdelen
Banken Structureel overleg vanuit betrokken UMCG organisatieonderdelen
Raad van toezicht Regulier overleg vanuit de Raad van Bestuur
Jaarlijks overleg RvT VAR
Jaarlijks overleg RvT Verpleegkundige cliëntenraad
Tweejaarlijks overleg RvT Stafconvent
Tweejaarlijks overleg RvT OR
Media Persvoorlichting
Andere UMC’s NFU, Saaz Unie (milieu en veiligheid), UMC MVO overleg
Andere zorginstellingen Dialoog binnen diverse gremia

GRI-index

GRI Standards nummer Omschrijving Verwijzing
Algemene criteria    
Organisatieprofiel    
102-1 Naam van de organisatie 1.1 Structuur van de organisatie
102-2 Voornaamste merken, producten en/ of diensten 1.1 Structuur van de organisatie
102-3 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 1.1 Structuur van de organisatie
102-4 Het aantal landen waar de organisatie actief is 1.2 Strategie
102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm 1.1 Structuur van de organisatie
102-6 Afzetmarkten 1.1 Structuur van de organisatie
1.2 Strategie
102-7 Omvang van de verslaggevende organisatie 5.1 Medewerkers
1.1 Structuur van de organisatie
8. Jaarrekening
102-8 Samenstelling medewerkersbestand 5.1 Medewerkers
102-9 Omschrijving van de keten van de organisatie Waardecreatiemodel
1.1 Structuur van de organisatie, Kernactiviteiten
1.2 Strategie, Samenwerking in de regio
102-10 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode Voorwoord
Over dit jaardocument
Jaaroverzicht 2018 in beeld
1.5 UMCG-brede programma's en projecten
102-11 Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie 1.7 Risicomanagement en kwaliteitssysteem
102-12 Extern ontwikkelde economische, aan milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven 5.4 Inkoopbeleid
5.7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
2. Patiëntenzorg, Inleiding
102-13 Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)nationale belangenorganisaties 3.4 Maatschappelijke impact binnen en buiten het UMCG, Projecten binnen en buiten het UMCG
Strategie    
102-14 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie Voorwoord
1.2 Strategie
6. Doelstellingen 2019
Ethiek and integriteit    
102-16 Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode 1.3 Bestuur en toezicht
5.8 Risicobeheersing en intern controlesysteem
Bestuursstructuur    
102-18 De bestuursstructuur van de organisatie 1.1 Structuur van de organisatie
5.7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Overleg met belanghebbenden    
102-40 Lijst van groepen belanghebbenden 9. Bijlagen, Stakeholders dialoog
102-41 Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst 5.1 Medewerkers
102-42 Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden 9. Bijlagen, Stakeholders dialoog
102-43 Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken 9. Bijlagen, Stakeholders dialoog
9. Bijlagen, Materialiteitsanalyse
102-44 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen 9. Bijlagen, Stakeholders dialoog
Verslaggevingsprofiel    
102-45 Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen Jaarrekening, consolidatie
102-46 Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten 1.1 Structuur van de organisatie
Over dit jaardocument
102-47 Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld 9. Bijlagen, Materialiteitsanalyse
102-48 Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering 9. Bijlagen, Materialiteitsanalyse
102-49 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening Over dit jaardocument
102-50 Verslaggevingsperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft Over dit jaardocument
102-51 Datum van het meest recente vorige verslag 31 mei 2018
102-52 Verslaggevingscyclus Jaarlijks
102-53 Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan Over dit jaardocument
102-54 GRI-toepassingsniveau Over dit jaardocument
102-55 GRI Content Index  
102-56 Beleid met betrekking tot assurance Over dit jaardocument
Specifieke informatie    
Patiënttevredenheid    
103-1/2/3 Managementaanpak 2. Patiëntenzorg
1.7 Risicomanagement en kwaliteitssysteem
UMCG-1 Waardering patiënten 2.2 Onze patiënt als Stakeholder
Artsen van morgen opleiden    
103-1/2/3 Managementaanpak 4. Onderwijs en opleidingen
1.7 Risicomanagement en kwaliteitssysteem
UMCG-2 Niveau onderwijs in landelijke benchmark 4.1 Kwaliteit, Rankings
UMCG-3 Passende opleidingsplekken AIOS 4.2 Ontwikkelingen, Medische specialistische vervolgopleidingen
Veilige en gezonde omgeving voor patiënten    
103-1/2/3 Managementaanpak 2. Patiëntenzorg
1.7 Risicomanagement en kwaliteitssysteem
UMCG-4 Uitkomsten audits 2.1 Kwaliteit & Veiligheid, Inspectiebezoeken
Samenwerking zorgverleners    
103-1/2/3 Managementaanpak 1.6 Samenwerkingsrelaties
UMCG-5 Huidige en nieuwe initiatieven op het gebied van samenwerking zorgverleners 1.2 Strategie, Samenwerking in de regio
1.6 Samenwerkingsrelaties
Preventie (Healthy Ageing)    
103-1/2/3 Managementaanpak 1.2 Strategie, Healthy Ageing
3. Onderzoek
3.4 Maatschappelijke impact binnen en buiten het UMCG
1.7 Risicomanagement en kwaliteitssysteem
UMCG-6 Initiatieven op het gebied van Healthy Ageing en preventie 1.2 Strategie, Healthy Ageing
2.1.5 VMS (veiligheidsmanagement)-thema's, Infectiecommissie
3.4.1 Projecten binnen en buiten het UMCG
5.1.4 ARBO en veiligheid
Aantrekken en behouden medewerkers    
103-1/2/3 Managementaanpak 5.1 Werknemers
1.7 Risicomanagement en kwaliteitssysteem
UMCG-7 Initiatieven ter aantrekking en behouden medewerkers 1.2 Strategie
5.1 Werknemers
UMCG-8 Waardering medewerkers 5.1 Werknemers, Medewerkeronderzoek in Dialoog

'Via 'Medewerkeronderzoek in Dialoog' is in 2018 op kwalitatieve wijze de waardering van medewerkers gepeild. Deze is echter niet te extrapoleren naar de gehele medewerkerspopulatie. Op dit moment is het UMCG bezig een nieuwe meetwijze te vinden die met een kwantitatieve waarde de waardering van alle medewerkers kan meten. We verwachten deze in de nabije toekomst weer te kunnen rapporteren.”

Begrippen en afkortingen

1e, 2e, 3e, 4e geldstromen
De eerste geldstroom is de Rijksbijdrage (ministeries van OCW en VWS). De tweede geldstroom is afkomstig van zelfstandige publieke organisaties als de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). De derde geldstroom is projectgebonden financiering, vaak van private instellingen maar ook van Ministeries. Het kan bij derde geldstromen ook gaan om collectebusfondsen, financiering uit stichtingen en financiering van lagere overheden. Tot slot is de vierde geldstroom afkomstig uit het bedrijfsleven.

CCP
De Commissie Calamiteiten Patiëntenzorg (CCP) UMCG is opgericht in 2013 en komt sindsdien wekelijks bijeen om meldingen van mogelijke zorgcalamiteiten te beoordelen. De Commissie Calamiteiten Patiëntenzorg bestaat per 31 december 2018 uit tien leden plus een secretaris.

CIM/DIM
De Centrale Incident Meldingen Commissie (CIM) beoordeelt de organisatie van de Decentrale Incident Meldingen (DIM)-commissies op de kwaliteit van de analyses en de verbetermaatregelen. Iedere afdeling in het UMCG heeft een DIM-commissie. De CIM-commissie kan zelf ook onderzoek doen. Het gaat dan om onderzoek op UMCG-niveau, bijvoorbeeld naar het vóórkomen van bepaalde soorten incidenten.

Clinical governance

De NHS (De National Health Service is het openbare gezondheidszorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk) heeft in 2000 de term clinical governance geïntroduceerd met als doel risico in de zorg te vermijden, te leren van gemelde incidenten en vooral ook klinische standaarden te verbeteren, ‘best practices’ snel te verspreiden en zo te zorgen voor constructieve verbeteringen in de klinische zorg en fragmentatie in de zorg te voorkomen.

CO2
Koolstofdioxide is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is en dat in hoge concentraties in de atmosfeer bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

CO2-footprint
Een milieumaat voor het bedrijfsleven waarmee inzichtelijk wordt hoeveel koolstofdioxide de betreffende onderneming uitstoot.

COOP
De Commissie Onderzoek Overleden Patiënten (COOP) werd in 2013 ingesteld en is een schakel in het hele systeem van kwaliteit en patiëntveiligheid van het UMCG. De COOP onderzoekt systematisch alle dossiers van patiënten die tijdens een klinische opname zijn overleden met als doel mogelijke ‘adverse events’ op te sporen die voorvielen tijdens de opnameperiode die eindigde met het overlijden van de patiënt.

EPD
In het Elekronisch Patiënten Dossier (EPD) worden gegevens van patiënten op een uniforme en gestructureerde wijze vastgelegd. Het UMCG heeft eind 2017 een nieuw EPD in gebruik genomen.

ERP-systeem
Het EPR-systeem (Enterprise Resource Planning) is een softwaresysteem om het proces van bestelling tot en met betaling te ondersteunen.

G2020
G2020 is het onderwijs curriculum van het UMCG. G2020 is een ambitieus, patiënt gestuurd curriculum waarin alle betrokkenen (docenten en studenten) gedeeld eigenaar zijn van de opleiding en waarin actief meedoen de norm is. In G2020 zijn de lijnen tussen docenten en studenten kort en de interactie groot, waarmee binding en intrinsieke motivatie wordt verhoogd. G2020 wil studenten in de bacheloropleiding toerusten met de benodigde medische competenties (CanMeds) met een accent op het ontwikkelen van academische vaardigheden en houding.

GRI
Global Reporting Initiative

IGJ
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een Nederlandse overheidsinstantie en verzorgt het toezicht op de kwaliteit van de zorg, medische producten en jeugdhulp.

kWh
Kilowattuur is een eenheid voor arbeid, vaak gebruikt voor het verbruik van elektrische energie.

Leidende Coalitie
Een Leidende Coalitie is een groep mensen die hetzelfde wil bereiken en hetzelfde denkt over de aanpak. In het UMCG worden Leidende Coalities gevormd met verschillende thema’s met als doel om te adviseren over veranderingen in de organisatie.

MD-PhD
Student die de opleiding tot arts of tandarts combineert met een promotieonderzoek.

mijnUMCG
mijnUMCG is het patiëntenportaal van het UMCG. Het voorziet patiënten van informatie, bijvoorbeeld: uitslagen van laboratoria, brieven die naar de huisarts of een andere zorginstelling gaan, afspraken die gemaakt zijn, voorgeschiedenis, actueel medicatieoverzicht, allergieën en bezoek- en opnamesamenvatting. Op termijn wordt het patiëntenportaal uitgebreid met mogelijkheden voor interactie tussen patiënt en zorgverlener en mogelijkheden voor patiënten om zelf informatie toe te voegen en het opnieuw plannen van afspraken.

NFU
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de zeven samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen.

Ruimte voor Groei en Innovatie
Ruimte voor Groei en Innovatie is een doelmatigheidsprogramma binnen het UMCG dat moet leiden tot een structurele besparing van € 50 miljoen. De helft van deze baten wordt geïnvesteerd in groei passend bij de doelstellingen van het UMCG. De andere helft wordt gebruikt om de toegenomen kosten te dekken. Zo bouwen we aan een wendbare, financieel gezonde en toekomstbestendige organisatie.

Stakeholder
Een persoon of organisatie die invloed ondervindt of kan uitoefenen op het bedrijf, bijvoorbeeld de medewerkers, omwonenden of de overheid.

Swill
Gekookt keukenafval en etensresten

SZA
Specifiek Ziekenhuisafval

UD
Universitair docent

UHD
Universitair hoofddocent

Umc
Universitair medisch centrum

Veni Vidi Vici beurzen
De Veni, Vidi en Vici beurzen zijn persoonsgebonden NWO subsidievormen voor de verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers: Veni (pas gepromoveerd), Vidi (ervaren) en Vici (professorabel).