Jaardocument UMCG 2018

UMCG jaaroverzicht 2018

UMCG jaaroverzicht 2018

Voorwoord

Wij kijken terug op een bijzonder jaar. In 2018 behaalden wij met elkaar bijzondere resultaten. Het ProtonenTherapie Centrum Groningen werd geopend. We vierden dat in het UMCG al 50 jaar transplantaties worden uitgevoerd en de subsidie voor de derde ronde Lifelines kwam rond.

Ook werden we met onze neus op de feiten gedrukt wat betreft de personeelsschaarste in de zorg; dit heeft, onder andere via het programma VIP&KO, geleid tot een pakket aan maatregelen.

Voor onze patiënten  blijven wij ‘bouwen aan de toekomst van gezondheid’ door bij te dragen aan duurzame, kwalitatief hoogstaande, innovatieve, en betaalbare zorg waarbij onze patiënten daadwerkelijk centraal staan. 

Patiëntenzorg
De focus op complexe zorg kreeg in 2018 nog verder gestalte. Samenwerking met partners in de regio blijft daarbij onverkort van belang, het programma transitie van zorg UMCG –OZG is een goed voorbeeld van een geslaagde regionale samenwerking. Het vraagstuk van herverdeling van schaarse capaciteit met 2e en 3e lijns partners in de regio vroeg onze aandacht. In huis moesten we maatregelen treffen om de gereduceerde OK- en IC-capaciteit als gevolg van personeelsschaarste zo eerlijk mogelijk te verdelen.   

Na een jarenlang voorbereidingstraject werd het UMCG Protonentherapiecentrum in juni feestelijk geopend. Vanaf januari werden de eerste patiënten behandeld. Protonentherapie is een zeer nauwkeurige stralingstherapie waarbij de kans op bijwerkingen aanzienlijk kleiner is en daarmee bij uitstek ook geschikt voor kinderen. 

In 2018 zijn stappen gezet in het programma waardegedreven zorg volgens de principes van Value Based Healthcare. Het programma richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de (keten)zorg tegen gelijkblijvende of lagere kosten. Vooral HartNet Noord-Nederland, de regionale samenwerking op het gebied van hartzorg, was in 2018 zeer succesvol. Ook de proeftuinen voor CVA(beroerte)-zorg, longoncologie en niertransplantatie krijgen hun vervolg. 

We willen ook graag nog meer aan de slag met patiëntenparticipatie in alle kerntaken van het UMCG. In 2018 zijn mooie eerste stappen gezet in overleg met de Cliëntenraad. 

De (voorbereiding van) diverse bouwprojecten, onder andere Hotfloor (Het Operatiecentrum, de Intensive Care en de Spoedeisende Hulp) en UCP hebben in 2018 flinke vorderingen gemaakt. Ook is in 2018 een plan in voorbereiding genomen om een nieuwe laboratoriumfaciliteit te bouwen op het UMCG-terrein.  

Onderzoek, Onderwijs & Opleidingen
In 2018 is een intensief traject doorlopen om te komen tot een nieuwe researchstrategie voor het UMCG. Ook het academisch loopbaanbeleid en hooglerarenbeleid zijn vastgesteld.  

De financiering van Lifelines is voor de komende jaren verzekerd. Begin 2018 is de Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH) feestelijk opgericht. Een prachtig initiatief van het UMCG, de RUG en de Hanzehogeschool voor multidisciplinair onderzoek en onderwijs maar ook integrale samenwerking met overheden en bedrijven.

Het programma docent professionalisering ging succesvol van start. De visitatie Tandheelkunde is met een goede beoordeling afgerond, evenals de visitaties van de twee UMCG researchmasters. De Master G2020 is ingevoerd en de eerste stappen voor optimalisatie van het bachelorprogramma G2020 zijn ingezet. 

Kwaliteit en Veiligheid
In 2018 stond kwaliteit & veiligheid opnieuw hoog in ons vaandel in al onze kerntaken. Zo dragen we onder andere bij aan de beste zorg voor onze patiënten. Er zijn stappen gezet om te komen tot verminderen van het aantal calamiteiten en incidenten. We realiseerden een meer integrale sturing op kwaliteit van klinische zorg, onder andere door op verpleegafdelingen duaal management te gaan invoeren. Ook komt de informatievoorziening uit het EPD voor de sturing op kwaliteit en veiligheid steeds meer op orde. 

Personeel en Bedrijfsvoering
In 2018 werden wij geconfronteerd met een snel toenemende krapte op de arbeidsmarkt, in de (IC-)verpleging maar vooral  ook in de Klinisch Ondersteunende beroepen. Dit resulteerde zelfs in het (tijdelijk) sluiten van OK’s. Voor ons allemaal een pijnlijke maatregel die we voor onze patiënten het liefst zolang mogelijk wilden uitstellen. De toenemende werkdruk vroeg om (onorthodoxe) maatregelen. Dankzij een palet aan inspanningen (onder andere in de programma’s VIP&KO -Verpleegkundige Innovatie en Positionering & Klinische Ondersteuning-, meer en gezamenlijk met de regio opleiden, beloningsmaatregelen e.d.) waarover u meer leest in hoofdstuk 5.1., proberen we in het UMCG het tij van de personeelsschaarste te keren.  

Eind 2017 werd het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ingevoerd. Na succesvolle implementatie van dit plateau 1 werden in 2018 succesvolle vervolgstappen gezet in plateau 2, die in 2019 eindigt. Dit EPD van Epic vervangt een groot aantal bestaande ziekenhuisinformatiesystemen en biedt een geïntegreerd en geavanceerd EPD waarin alles rondom de zorg aan patiënten wordt vastgelegd. Vanaf maart 2018 werd daarin de module mijnUMCG opengesteld zodat patiënten zelf rechtstreeks toegang hebben tot hun eigen medische dossier. Deze programma’s hebben een zeer grote impact op de hele organisatie gehad. In aansluiting hierop vergt het op orde brengen van onze registratie in onze bronsystemen nog steeds veel aandacht. 

In het tweede deel van het jaar werden voorbereidingen getroffen voor de inrichting van ons nieuwe HR-systeem en een nieuw Leer Management Systeem. Beiden zijn inmiddels, los van een aantal kinderziektes, succesvol geïmplementeerd. 

Het programma Ruimte voor Groei & Innovatie is in 2018 op stoom gekomen; de aanpak om te komen tot een nieuwe organisatie voor Stafondersteuning en Management kreeg in de tweede helft van 2018 veel aandacht. Dit proces loopt door in 2019. 

Vooruitblik
Om onze ambities voor 2019 en daarna te realiseren - in een omgeving waarin innovaties en vernieuwingen beperkt kunnen worden gefinancierd door derden - moet het UMCG zich ook de komende jaren inspannen om een (financieel) gezonde organisatie te blijven en ook geld vrij te maken voor de vernieuwing van onze infrastructuur en het faciliteren van innovaties en verdere investeringen in de kwaliteit van onze kerntaken. Als Universitair Medisch Centrum (UMC) zijn we het aan onze stand verplicht om te blijven innoveren en te investeren in complexe zorg, onderzoek en onderwijs. De krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel blijft daarbij een heel belangrijk aandachtspunt. We moeten een aantrekkelijke werkgever blijven, niet alleen voor nieuw aan te trekken personeel maar zeker ook voor onze huidige medewerkers. Zij hebben zich in 2018 tot het uiterste ingespannen. 

Een woord van waardering voor alle UMCG-medewerkers is meer dan ooit op zijn plaats. In 2018 hebben wij het initiatief genomen om als RvB-leden een aantal keren per jaar met een groep UMCG-collega’s in gesprek te gaan over wat hen bezig houdt, wat motiveert en wat beter kan in het UMCG. Dit zijn voor ons waardevolle gesprekken, waar we in 2019 mee verder gaan. Er is in 2018 opnieuw hard gewerkt, regelmatig moest onder behoorlijke druk gewerkt worden. Wij zijn trots op onze gezamenlijke resultaten. Onze ambities zijn ook voor de komende periode groot. Dat vergt leiderschap, commitment en inzet. Wij zien ernaar uit om met alle medewerkers deze uitdaging aan te gaan.

Namens de Raad van Bestuur
Jos Aartsen

Mei 2019

 

Over dit jaardocument

Dit jaardocument 2018 is het vierde waarin het UMCG rapporteert volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI Standards, core versie) en de criteria van de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken. Met het gebruik van deze standaarden wil het UMCG de transparantie over de kerntaken vergroten en de gegeven informatie begrijpelijk maken voor een brede doelgroep.

Dit jaardocument laat zien wat het UMCG doet op het gebied van gezondheidszorg en hoe in alle processen en kerntaken van het UMCG waarde wordt toegevoegd voor onze stakeholders. Hiervoor hebben wij ons grotendeels gebaseerd op de structuur van het jaardocument 2017. Het jaardocument rapporteert over de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs & opleidingen en onderzoek en is bedoeld voor een brede groep belanghebbenden, van zowel binnen als buiten het UMCG.

Het jaardocument 2018 en de bijbehorende GRI-index zijn te vinden op www.umcg.nl. In de GRI-index staat voor de indicatoren de verwijzing naar de plaats in het jaardocument waar meer informatie te lezen is over het onderwerp. Naast de niet-financiële indicatoren vanuit de GRI-richtlijn, bestaat dit jaardocument ook uit de jaarrekening 2018 van het UMCG.

De niet-financiële gegevens in dit jaardocument hebben alleen betrekking op het UMCG (en dus niet op de UMCG-groep). Deze groepsmaatschappijen leggen – voor zover zij vallen onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZI) – zelfstandig verantwoording af met een eigen jaardocument. Wij verwijzen in dit kader naar het jaarverslag van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (zie www.ommelanderziekenhuis.nl) en UMCG Ambulancezorg (zie www.umcgambulancezorg.nl).

Er worden, net als vorig jaar, geen geprinte exemplaren meer uitgegeven.

De in dit jaardocument gerapporteerde resultaten worden grotendeels in de UMCG planning-en-controlcyclus opgenomen en bewaakt. De betrouwbaarheid van sommige indicatoren is vanwege de totstandkoming hoger dan andere indicatoren. De assurance opdracht van de externe accountant heeft zich dan ook sec gericht op de (financiële) jaarrekening.

Daar waar significante veranderingen of wijzigingen in definities of meetmethoden hebben plaatsgevonden worden deze in de tekst toegelicht.

Mocht u naar aanleiding van dit jaardocument vragen en/of suggesties hebben, dan kunt u contact opnemen met communicatie@umcg.nl

Waardecreatiemodel

Jaaroverzicht 2018 in beeld